当前位置: 东星资源网 > 中考资料 > 中考时间 > 正文

苏州中考时间安排2016

时间:2017-04-12 来源:东星资源网 本文已影响 手机版

篇一:2016年苏州市中考语文试卷及答案

2016年苏州市初中毕业暨升学考试试卷

语文

第一部分(24分)

1.阅读下面的文字,按要求答题。(6分)

江南园林甲天下,苏州园林甲江南。此次园博会中的苏州园,不仅chuán( )承了苏州园林经典的造景手法,还运用现代技术,营造出情趣多变、景象万千的艺术氛围,令人心chí( )神往。

游客徜徉于苏州园内,呼吸着清新的空气,líng( )听着悦耳的鸟语,会觉得自己已经和景色róng( )合在一起了。苏州园林设计独特,门窗A(简陋 简朴)而富于变化,长廊精美而B(别有用心 别具匠心),整个园子充盈着浓郁的诗情画意。

(1)根据拼音写出相应的汉字。

①chuán(▲)承 ②心chí(▲)神往 ③líng(▲)听④róng( ▲)合

(2)从括号内选择恰当的词语填写在前面的横线上。

2.默写古诗文名句,并写出相应的作家、篇名。(10分)

①采菊东篱下,▲ 。(陶渊明《饮酒》)

②乱花渐欲迷人眼, ▲ 。( ▲ 《钱塘湖春行》)

③大漠孤烟直, ▲ 。(王维《使至塞上》)

④ ▲ ,千里共婵娟。(苏轼《水调歌头·明月几时有》)

⑤烽火连三月, ▲ 。(杜甫《 ▲ 》)

⑥人生自古谁无死, ▲ 。(文天祥《过零丁洋》)

⑦子曰:“默而识之, ▲ ,诲人不倦??”(《论语》)

⑧故天将降大任与是人也,必先 ▲ ,劳其筋骨??(《生于忧患,死于安乐》)

3.名著阅读。(5分)

(1)根据《智取生辰纲》的相关内容,回答问题。

原来挑上冈子时,两桶都是好酒。七个人先吃了一桶,刘唐揭起桶盖,又兜了半瓢吃,故意要他们看着,只是教人死心塌地。次后, 去松林取出药来,抖在瓢里,只做赶来饶他酒吃,把瓢去兜时,药已搅在酒里,假意兜半瓢吃,那白胜劈手夺来,倾在桶里。这个便是计策。

①上文中,“去松林取出药来,抖在瓢里”的人是谁?

②请结合杨志押送生辰纲的相关情节,举出一个能体现他做事小心谨慎的例子。

(2)下面关于《西游记》《水浒传》《朝花夕拾》《格列佛游记》等名著读书笔记,哪一项标书有错误?

A.三调芭蕉扇时,在众神佛的帮助下,孙悟空调得芭蕉扇,灭了火焰山的火,师徒继续西行取经。

B.宋江做了梁山泊山寨之主后,把忠义堂改为聚义厅,后来又在聚义厅前树起了“山东呼保义”“河北玉麒麟”两面绣字红旗。

C.《朝花夕拾》中《父亲的病》一文,叙写了当地几个医生为“我”父亲治病的情形,医生开的药方里常有奇特的药引。

D.在特别重大的节日,利立浦特小人国有一种专门表演给皇帝、皇后和首相看的游戏,游戏的奖品是不同颜色的精美丝线。

4.下表为某市二轮电动车实际使用量和车辆事故率的统计表,请对表中提供的信息进行比较

(2)根据表格信息,请就如何降低二轮电动车车辆事故率提出一条合理建议。

第二部分(46分)

阅读下面这首词,完成5-7题。

破陈子·为陈同甫赋壮词以寄之

辛弃疾

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。 马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

5.用自己的语言描述“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊”所展现的画面。(2分)

6.本首“壮词”以“可怜白发生”结尾,这是运用了哪一种写作手法?抒发了作者怎样的情感?(2分)

7.下列诗句中,哪一项与“梦回吹角连营”表达的内容和情感最接近?(2分)

A.楼头残梦五更钟,花底离愁三月雨。(晏殊《玉楼春》) B.闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。(李白《行路难》)

C.五更归梦两百里,一日思亲十二时。(黄庭坚《思亲妆州作》)

D.夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。(陆游《十一月四日风雨大作》)

阅读《晏子使楚》中的一段文字,完成8-9题。

晏子至,楚王赐晏子酒。酒酣,吏二缚一人诣王。王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。”王视晏子曰:“齐人固善盗乎?”晏子避席对曰:“婴闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”王笑曰:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。”

8.下面哪一组句子中加点词的意义相同?

A.今民生长于齐不盗 皆以美于徐公 ..

B.水土异也渔人甚异之 ..

C.橘生淮南则为橘 君将哀而生之乎 ..

D.齐人固善盗乎 固以怪之矣 ..

9.选文划线句中的“圣人”指“才德极高的人”,晏子的“德”指什么?“才”又具体表现在哪些方面?请用自己的话加以表述。(4分)

阅读下面一则文言短文,完成10-11题。

刘凝之,字志安,小名长年,南郡枝江人也。父期公,衡阳太守。兄盛公,高尚不仕。凝之慕老莱、严子陵为人,推家财与弟及兄子,立屋于野外,非其力不食。州里重其德行。州三礼辟西曹主簿,不就。妻梁州刺史郭铨女也,遣送丰丽,凝之悉散之亲属。妻亦能不慕荣华,与凝之共安俭苦。

(选自《宋书·隐逸列传》,略有删改)

【注】仕:做官。辟:征召。主簿:官职名。

10.把文中画线的句子翻译成现代汉语。(4分)

①立屋于野外,非其力不食。②凝之悉散之亲属。

11.根据文章内容,说说州里多次礼聘刘凝之做官的原因是什么?刘凝之为什么不接受? 阅读下面一篇文章,完成12-14题。

基因组测序:全面了解胡萝卜

①曾有人预言下一个改变世界的技术不是大数据,不是人工智能,而是基因组测序。它不仅可以让我们了解生物的本源,还能够让我们更好地对生命进行“改造”。甚至可以说,这项技术将影响并改变我们的生老病死。

②胡萝卜和生菜、芹菜属于植物中的一大类,但它质脆味美,更受大部分家庭主妇青睐。胡萝卜栽培广泛,其根部富含营养物质,如胡萝卜素和多种维生素等,是世界各国饮食中的重要组成部分。

③美国威斯康辛大学麦迪逊分校的菲利普·西蒙和他的研究团队完成了对30余种胡萝卜样品的基因测序,绘制出了胡萝卜基因组序列草图。这很可能是迄今最完整的蔬菜基因组序列草图,相关论文在线发表在《自然·遗传学》杂志网站上。

④菲利普·西蒙和他的研究团队使用一根胡萝卜的DNA组装了一个高质量的参照基因组,确认了胡萝卜共有32113个基因,其中有10530个基因是胡萝卜特有的。而后,他们对包括野生种和栽培种在内的35个不同品种的胡萝卜样品和亚种进行了测序。研究人员称,这一研究不仅使我们比以往任何时候都了解胡萝卜的所有营养物质和组成成分,而且阐明了胡萝卜的起源和演化过程。他们把胡萝卜的基因组序列和其他植物进行了比较,来确认在进化道路上,胡萝卜的祖先究竟是何时与葡萄、猕猴桃以及西红柿“分道扬镳”的。

⑤此外,他们在胡萝卜根部发现了一个负责积累维生素A前体的基因,正是这个基因让胡萝卜积累起特别多的β胡萝卜素。研究人员表示,这一研究为改善胡萝卜和其他农作物的营养价值提供了可能,不仅能够帮助胡萝卜育种者改善胡萝卜的口感和营养价值,未来还有望让其他农作物具备胡萝卜的“特长”,使口味更好,更有营养。

(选自2016年5月12日《科技日报》,有删改)

12.请写出第②段中使用的两种说明方法,然后选择其中一种简析其说明效果。(3分)

13.胡萝卜基因组测序研究所取得的成果,具有哪些价值?请分项列出。(3分)

14.根据文章内容,下列选项哪一项有错误?(2分)

A.下一个改变世界的技术可能是基因组测序,它甚至将影响并改变我们的生老病死。

B.胡萝卜栽培广泛、质脆味美、富含营养,是世界各国饮食中的重要组成部分。

C.胡萝卜有10530个特有基因,这些基因积累了大量的维生素A前体和β胡萝卜素。

D.随着科学研究的不断深入,其他作物也可能具有胡萝卜的“特长”。

阅读下面一篇文章,完成15-20题。

骑自行车翻山越河

①三十年前,我父母用开菜园换来的钱,买了第一辆永久牌黑色二八式自行车。父亲很快就学会了骑车,总挂两只菜篮子在后座两边去赶集。

②我们常顺着大路练习骑车。田野中间的大路用沙土夯成,两边向路中央爬出绊根草,夏天的暴雨,会在路边上咬出大小坑,但在坑与坑之间,会有一条曲折如蛇的“路中路”,打足气的轮胎啃啮路面,沙沙响,像小牛吮奶,蚕吃叶,蛇蜕皮。更妙的,是在田野间猪小肠一般的小路上骑行,小路油光水滑,没有水凼,可以顺风骑得飞快,南风吹在麦巷里,吹在湿汗淋淋的背脊与头发上。青蛙蚱蜢固然是吓得慌不择路,狗之前总是不很耐烦地跑在我们前头,现在看着自行车上的小主人,望尘莫及自愧不如。

③父亲觉得我可以上路与他一起去卖菜了。那一年我们在菜园里种了很多土豆,如果不及时卖掉,它们就会毫不客气地长出紫芽。我和父亲闻鸡起床,将土豆挂在车后座上,父亲用的是从邻居大伯那里借来的飞鸽自行车。两袋土豆加起来一百多斤,并不比人轻。土豆两

角钱一斤,驮到涂家河集卖完,可赚二十元钱,这在当时并不是小数字,所以我带着它们骑行在小澴(huán)河堤的杉树林巷里的时候,觉得一颗一颗土豆,比天上的星辰还要金贵。星光照夜路,并不够用,打手电筒骑车,也不可能。父亲熟门熟路,他知道十里八乡的每一道沟,每一道坎。我在后面紧紧跟着,可我毕竟是一个骑车卖菜的生手啊!终于有一次,我骑车冲出堤面,一头栽到了漆黑的杉树林里。如果不是一棵好心的杉树果断将我拦住,我会飞跌进星光下的小澴河,趁势将两袋土豆洗得干干净净吧。电光石火间,车卡在树干丛中,我的身体由龙头前面翻滚下来,落在地面。杉树的针叶将脸面与手臂刮得生疼。父亲将车慢慢地往地上一摊,反身跑下堤,慢慢地将我由地上拉起来,一边捏遍我的身子,一边问我疼不疼。看见我没事,他拍了拍我身上的尘土,扶起车子又出发了。

④第二年我考上了城里的中学。父亲给我买了一件新衬衣,还将自行车送给我,不是舍不得买新车,他是觉得旧车没人偷。星期六的晚上,下了课,我常常一个人骑自行车,沿着澴河大堤回家。笔直的河堤,堤下是垂柳、水杉与白杨,黄昏渐阑,澴河清碧如带,世界开阔明净。二十里路,一个多小时,汗流浃背回到家,吃母亲留好的夜饭,在破旧的木床上小睡几个钟头,天不亮,又起床骑车回去赶周日早上的功课。十四五岁少年的精力,大闹天宫都够用,不是吗?

⑤有一次,我骑出城。归心如箭,自然也是车行如箭,听任蚊蚋阵阵扑打在脸上。离城已远,脚下失力,咯噔一响,我心说不好,果然是链条断掉了。如是是现在,我更愿意推着自行车,在月色朦胧的秋夜,走在杨柳风里,一步一步地走回故乡,是的,我愿意。可是三十年前,恨不得长出翅膀的我??我沮丧地推着车,失瑰落魄,汗水流入眼里,稻芒一般刺疼。堤外各个枫杨掩映的村庄,晚炊的烟气已经消散,油灯一盏盏灭掉。天上,月亮一会爬进云里,一会又漏出惨淡的光辉,大地模糊一片。我鼓足勇气将车推下堤坡,敲开了一户还留着灯的人家。我印象中,那个取来钉锤、老虎钳与扳手,蹲在堂屋外面帮我接链条的大叔,长脸膛,短头发。我举着他家的柴油灯,照着他敲敲打打。其实我自己也会,他坚持要帮我接。接好链条后我道谢,急急忙忙往家赶,还是晚了,母亲已经打着手电筒等在村口。 ⑥我到远方的城市读书工作结婚后,乘公汽,坐地铁,自己开车,整日奔走;忙孩子,忙事业,忙生活,马不停蹄。故乡已经离我越来越远,三十年前的光阴也沉睡在脑海深处。只是在周末,我会骑着儿子的那辆公爵自行车去沙湖公园逛逛。那时候就会想起那一辆黑色永久车,人生中的第一辆车,想起我养过的牛、猪、鸡,它们现在在哪里?我曾凭借着它们生活在家乡。

⑦翻山越河的少年时代,我特别不能忘记澴河堤下的那盏油灯。海子诗里讲,“陌生人我也为你祝福,愿你有一个灿烂的前程。”我就是被油灯祝福过的那个陌生人?妻子是我的高中同学,婚后我曾随她回她老家,那天我惊讶地发现,澴河堤下有个枫杨掩映的村庄,赫然就是许多年前的惶惶秋夜,我决心下堤修车的那个村子??

(选自2016年5月8日《文汇报》,作者舒飞廉,有删改)

15.围绕以前骑自行车,作者主要写了哪几件事?(3分)

16.第②段对“青蛙蚱蜢”和“狗”的描写用了哪两种修辞手法?这些描写有什么作用?(4分)

17.结合第③段内容简,简要分析“父亲”的形象。(3分)

18.【甲】【乙】两个片段都写了月亮,请分别说一说月亮的特点,以及这样写的用意。(4分)

【甲】堤外各个枫杨掩映的村庄,晚炊的烟气已经消散,油灯一盏盏灭掉。天上,月亮 一会爬进云里,一会又漏出惨淡的光辉,大地模糊一片。

(舒飞廉《骑自行车翻山越河》)

【乙】我说:“你们说,月亮是个什么呢?”

“月亮是我所要的。”弟弟说。

“月亮是个好。”妹妹说。

我同意他们的话。正像奶奶说的那样:它是属于我们的,每个人的。我们就又仰起头来看那天上的月亮,月亮白光光的,在天空上。

(贾平凹《月迹》)

19.结合文章内容,说一说你对第⑥段中画线句的理解。(3分)

20.文章结尾写妻子老家有个“枫杨掩映的村庄”就足“我”当年决心下堤修车的村子,这样写有什么作用?(2分)

第三部分(60分)

21.作文。(60分)

东风是机遇,东风是鼓励,东风是关怀??在人生的旅途中,东风无处不在。它帮助我们发现希望,感受温情,获得成长??总有东风为我们而来。

请以“东风为我来”为题写一篇文章。

要求:除诗歌、剧本以外问题不限;不要少于600字;③文中不要出现(或暗示)本人的姓名、校名。

篇二:2016年江苏省苏州市中考数学试卷及答案

2016年江苏省苏州市中考数学试卷

一、选择题(共10小题,每小题3分,满分30分)

1.(3分)(2016?苏州)的倒数是( )

A. B. C. D.

2.(3分)(2016?苏州)肥皂泡的泡壁厚度大约是0.0007mm,0.0007用科学记数法表示为( )

A.0.7×10 B.7×10 C.7×10 D.7×10

3.(3分)(2016?苏州)下列运算结果正确的是( )

A.a+2b=3ab B.3a﹣2a=1

2482332C.a?a=a D.(﹣ab)÷(ab)=﹣b

4.(3分)(2016?苏州)一次数学测试后,某班40名学生的成绩被分为5组,第1~4组的频数分别为12、10、6、8,则第5组的频率是( )

A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4

5.(3分)(2016?苏州)如图,直线a∥b,直线l与a、b分别相交于A、B两点,过点A作直线l的垂线交直线b于点C,若∠1=58°,则∠2的度数为( )

22﹣3﹣3﹣4﹣5

A.58° B.42° C.32° D.28°

6.(3分)(2016?苏州)已知点A(2,y1)、B(4,y2)都在反比例函数y=(k<0)的图象上,则y1、y2的大小关系为( )

A.y1>y2 B.y1<y2 C.y1=y2 D.无法确定

7.(3分)(2016?苏州)根据国家发改委实施“阶梯水价”的有关文件要求,某市结合地方实际,决定从2016年1月1日起对居民生活用水按新的“阶梯水价”标准收费,某中学研究学

A.25,27 B.25,25 C.30,27 D.30,25

8.(3分)(2016?苏州)如图,长4m的楼梯AB的倾斜角∠ABD为60°,为了改善楼梯的安全性能,准备重新建造楼梯,使其倾斜角∠ACD为45°,则调整后的楼梯AC的长为( )

A.2m B.2m C.(2﹣2)m D.(2﹣2)m

9.(3分)(2016?苏州)矩形OABC在平面直角坐标系中的位置如图所示,点B的坐标为(3,4),D是OA的中点,点E在AB上,当△CDE的周长最小时,点E的坐标为( )

A.(3,1) B.(3,) C.(3,) D.(3,2)

10.(3分)(2016?苏州)如图,在四边形ABCD中,∠ABC=90°,AB=BC=2,E、F分别是AD、CD的中点,连接BE、BF、EF.若四边形ABCD的面积为6,则△BEF的面积为( )

A.2 B. C. D.3

二、填空题(共8小题,每小题3分,满分24分)

211.(3分)(2016?苏州)分解因式:x﹣1=.

12.(3分)(2016?苏州)当x=时,分式的值为0.

13.(3分)(2016?苏州)要从甲、乙两名运动员中选出一名参加“2016里约奥运会”100m比赛,对这两名运动员进行了10次测试,经过数据分析,甲、乙两名运动员的平均成绩均为

2210.05(s),甲的方差为0.024(s),乙的方差为0.008(s),则这10次测试成绩比较稳定

的是运动员.(填“甲”或“乙”)

14.(3分)(2016?苏州)某学校计划购买一批课外读物,为了了解学生对课外读物的需求情况,学校进行了一次“我最喜爱的课外读物”的调查,设置了“文学”、“科普”、“艺术”和“其他”四个类别,规定每人必须并且只能选择其中一类,现从全体学生的调查表中随机抽取了

部分学生的调查表进行统计,并把统计结果绘制了如图所示的两幅不完整的统计图,则在扇形统计图中,艺术类读物所在扇形的圆心角是度.

15.(3分)(2016?苏州)不等式组的最大整数解是

16.(3分)(2016?苏州)如图,AB是⊙O的直径,AC是⊙O的弦,过点C的切线交AB的延长线于点D,若∠A=∠D,CD=3,则图中阴影部分的面积为.

17.(3分)(2016?苏州)如图,在△ABC中,AB=10,∠B=60°,点D、E分别在AB、BC上,且BD=BE=4,将△BDE沿DE所在直线折叠得到△B′DE(点B′在四边形ADEC内),连接AB′,则AB′的长为.

18.(3分)(2016?苏州)如图,在平面直角坐标系中,已知点A、B的坐标分别为(8,0)、(0,2),C是AB的中点,过点C作y轴的垂线,垂足为D,动点P从点D出发,沿DC向点C匀速运动,过点P作x轴的垂线,垂足为E,连接BP、EC.当BP所在直线与EC所在直线第一次垂直时,点P的坐标为.

三、解答题(共10小题,满分76分)

19.(5分)(2016?苏州)计算:(

)+|﹣3|﹣(π+2). 0

20.(5分)(2016?苏州)解不等式2x﹣1>

21.(6分)(2016?苏州)先化简,再求值:,并把它的解集在数轴上表示出来. ÷(1﹣),其中x=.

22.(6分)(2016?苏州)某停车场的收费标准如下:中型汽车的停车费为12元/辆,小型汽车的停车费为8元/辆,现在停车场共有50辆中、小型汽车,这些车共缴纳停车费480元,中、小型汽车各有多少辆?

23.(8分)(2016?苏州)在一个不透明的布袋中装有三个小球,小球上分别标有数字﹣1、0、2,它们除了数字不同外,其他都完全相同.

(1)随机地从布袋中摸出一个小球,则摸出的球为标有数字2的小球的概率

为;

(2)小丽先从布袋中随机摸出一个小球,记下数字作为平面直角坐标系内点M的横坐标.再将此球放回、搅匀,然后由小华再从布袋中随机摸出一个小球,记下数字作为平面直角坐标系内点M的纵坐标,请用树状图或表格列出点M所有可能的坐标,并求出点M落在如图所示的正方形网格内(包括边界)的概率.

24.(8分)(2016?苏州)如图,在菱形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,过点D作对角线BD的垂线交BA的延长线于点E.

(1)证明:四边形ACDE是平行四边形;

(2)若AC=8,BD=6,求△ADE的周长.

25.(8分)(2016?苏州)如图,一次函数y=kx+b的图象与x轴交于点A,与反比例函数

y=(x>0)的图象交于点B(2,n),过点B作BC⊥x轴于点C,点P(3n﹣4,1)是该反比例函数图象上的一点,且∠PBC=∠ABC,求反比例函数和一次函数的表达式.

篇三:2016年江苏省苏州市中考语文试题及答案

2016年江苏省苏州市初中毕业暨升学考试试卷

语文

第一部分(24分)

1.阅读下面的文字,按要求答题。(6分)

江南园林甲天下,苏州园林甲江南。此次园博会中的苏州园,不仅chuán( )承了苏州园林经典的造景手法,还运用现代技术,营造出情趣多变、景象万千的艺术氛围,令人心chí( )神往。

游客徜徉于苏州园内,呼吸着清新的空气,líng( )听着悦耳的鸟语,会觉得自己已经和景色ró

ng( )合在一起了。苏州园林设计独特,门窗A (简陋 简朴)而富于变化,长廊精美而B(别有用心 别具匠心),整个园子充盈着浓郁的诗情画意。

(1)根据拼音写出相应的汉字。

①chuán()承 ②心chí()神往 ③líng( )听④róng()合

(2)从括号内选择恰当的词语填写在前面的横线上。

2.默写古诗文名句,并写出相应的作家、篇名。(10分)

①采菊东篱下, 。(陶渊明《饮酒》)

②乱花渐欲迷人眼, 。( 《钱塘湖春行》)

③大漠孤烟直, 。(王维《使至塞上》)

④ ,千里共婵娟。(苏轼《水调歌头·明月几时有》)

⑤烽火连三月, 。(杜甫《 》)

⑥人生自古谁无死,。(文天祥《过零丁洋》)

⑦子曰:“默而识之, ,诲人不倦??”(《论语》)

⑧故天将降大任与是人也,必先,劳其筋骨??(《生于忧患,死于安乐》)

3.名著阅读。(5分)

(1)根据《智取生辰纲》的相关内容,回答问题。

原来挑上冈子时,两桶都是好酒。七个人先吃了一桶,刘唐揭起桶盖,又兜了半瓢吃,故意要他们看着,只是教人死心塌地。次后, 去松林取出药来,抖在瓢里,只做赶来饶他酒吃,把瓢去兜时,药已搅在酒里,假意兜半瓢吃,那白胜劈手夺来,倾在桶里。这个便是计策。

①上文中,“去松林取出药来,抖在瓢里”的人是谁?

②请结合杨志押送生辰纲的相关情节,举出一个能体现他做事小心谨慎的例子。

(2)下面关于《西游记》《水浒传》《朝花夕拾》《格列佛游记》等名著读书笔记,哪一项标书有错误?

A.三调芭蕉扇时,在众神佛的帮助下,孙悟空调得芭蕉扇,灭了火焰山的火,师徒继续西行取经。

B.宋江做了梁山泊山寨之主后,把忠义堂改为聚义厅,后来又在聚义厅前树起了“山东呼保义”“河北玉麒麟”两面绣字红旗。

C.《朝花夕拾》中《父亲的病》一文,叙写了当地几个医生为“我”父亲治病的情形,医生开的药方里常有奇特的药引。

D.在特别重大的节日,利立浦特小人国有一种专门表演给皇帝、皇后和首相看的游戏,游戏的奖品是不同颜色的精美丝线。

4.下表为某市二轮电动车实际使用量和车辆事故率的统计表,请对表中提供的信息进行比较分析,回答问

(2)根据表格信息,请就如何降低二轮电动车车辆事故率提出一条合理建议。

第二部分(46分)

阅读下面这首词,完成5-7题。

破陈子·为陈同甫赋壮词以寄之

辛弃疾

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

5.用自己的语言描述“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊”所展现的画面。(2分)

6.本首“壮词”以“可怜白发生”结尾,这是运用了哪一种写作手法?抒发了作者怎样的情感?(2分)

7.下列诗句中,哪一项与“梦回吹角连营”表达的内容和情感最接近?(2分)

A.楼头残梦五更钟,花底离愁三月雨。(晏殊《玉楼春》)

B.闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。(李白《行路难》)

C.五更归梦两百里,一日思亲十二时。(黄庭坚《思亲妆州作》)

D.夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。(陆游《十一月四日风雨大作》)

阅读《晏子使楚》中的一段文字,完成8-9题。

晏子至,楚王赐晏子酒。酒酣,吏二缚一人诣王。王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。”王视晏子曰:“齐人固善盗乎?”晏子避席对曰:“婴闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”王笑曰:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。”

8.下面哪一组句子中加点词的意义相同?

A.今民生长于齐不盗 皆以美于徐公 ..

B.水土异也渔人甚异之 ..

C.橘生淮南则为橘 君将哀而生之乎 ..

D.齐人固善盗乎 固以怪之矣 ..

9.选文划线句中的“圣人”指“才德极高的人”,晏子的“德”指什么?“才”又具体表现在哪些方面?请用自己的话加以表述。(4分)

阅读下面一则文言短文,完成10-11题。

刘凝之,字志安,小名长年,南郡枝江人也。父期公,衡阳太守。兄盛公,高尚不仕。凝之慕老莱、严子陵为人,推家财与弟及兄子,立屋于野外,非其力不食。州里重其德行。州三礼辟西曹主簿,不就。妻梁州刺史郭铨女也,遣送丰丽,凝之悉散之亲属。妻亦能不慕荣华,与凝之共安俭苦。

(选自《宋书·隐逸列传》,略有删改)

【注】仕:做官。辟:征召。主簿:官职名。

10.把文中画线的句子翻译成现代汉语。(4分)

①立屋于野外,非其力不食。

②凝之悉散之亲属。

11.根据文章内容,说说州里多次礼聘刘凝之做官的原因是什么?刘凝之为什么不接受?

阅读下面一篇文章,完成12-14题。

基因组测序:全面了解胡萝卜

①曾有人预言下一个改变世界的技术不是大数据,不是人工智能,而是基因组测序。它不仅可以让我们了解生物的本源,还能够让我们更好地对生命进行“改造”。甚至可以说,这项技术将影响并改变我们的生老病死。

②胡萝卜和生菜、芹菜属于植物中的一大类,但它质脆味美,更受大部分家庭主妇青睐。胡萝卜栽培广泛,其根部富含营养物质,如胡萝卜素和多种维生素等,是世界各国饮食中的重要组成部分。

③美国威斯康辛大学麦迪逊分校的菲利普〃西蒙和他的研究团队完成了对30余种胡萝卜样品的基因测序,绘制出了胡萝卜基因组序列草图。这很可能是迄今最完整的蔬菜基因组序列草图,相关论文在线发表在《自然〃遗传学》杂志网站上。

④菲利普〃西蒙和他的研究团队使用一根胡萝卜的DNA组装了一个高质量的参照基因组,确认了胡萝卜共有32113个基因,其中有10530个基因是胡萝卜特有的。而后,他们对包括野生种和栽培种在内的35个不同品种的胡萝卜样品和亚种进行了测序。研究人员称,这一研究不仅使我们比以往任何时候都了解胡萝卜的所有营养物质和组成成分,而且阐明了胡萝卜的起源和演化过程。他们把胡萝卜的基因组序列和其他植物进行了比较,来确认在进化道路上,胡萝卜的祖先究竟是何时与葡萄、猕猴桃以及西红柿“分道扬镳”的。

⑤此外,他们在胡萝卜根部发现了一个(本文来自:www.dXF5.com 东 星资 源 网:苏州中考时间安排2016)负责积累维生素A前体的基因,正是这个基因让胡萝卜积累起特别多的β胡萝卜素。研究人员表示,这一研究为改善胡萝卜和其他农作物的营养价值提供了可能,不仅能够帮助胡萝卜育种者改善胡萝卜的口感和营养价值,未来还有望让其他农作物具备胡萝卜的“特长”,使口味更好,更有营养。

(选自2016年5月12日《科技日报》,有删改)

12.请写出第②段中使用的两种说明方法,然后选择其中一种简析其说明效果。(3分)

13.胡萝卜基因组测序研究所取得的成果,具有哪些价值?请分项列出。(3分)

14.根据文章内容,下列选项哪一项有错误?(2分)

A.下一个改变世界的技术可能是基因组测序,它甚至将影响并改变我们的生老病死。

B.胡萝卜栽培广泛、质脆味美、富含营养,是世界各国饮食中的重要组成部分。

C.胡萝卜有10530个特有基因,这些基因积累了大量的维生素A前体和β胡萝卜素。

D.随着科学研究的不断深入,其他作物也可能具有胡萝卜的“特长”。

阅读下面一篇文章,完成15-20题。

骑自行车翻山越河

①三十年前,我父母用开菜园换来的钱,买了第一辆永久牌黑色二八式自行车。父亲很快就学会了骑车,总挂两只菜篮子在后座两边去赶集。

②我们常顺着大路练习骑车。田野中间的大路用沙土夯成,两边向路中央爬出绊根草,夏天的暴雨,会在路边上咬出大小坑,但在坑与坑之间,会有一条曲折如蛇的“路中路”,打足气的轮胎啃啮路面,沙沙响,像小牛吮奶,蚕吃叶,蛇蜕皮。更妙的,是在田野间猪小肠一般的小路上骑行,小路油光水滑,没有水凼,可以顺风骑得飞快,南风吹在麦巷里,吹在湿汗淋淋的背脊与头发上。青蛙蚱蜢固然是吓得慌不择路,狗之前总是不很耐烦地跑在我们前头,现在看着自行车上的小主人,望尘莫及自愧不如。

③父亲觉得我可以上路与他一起去卖菜了。那一年我们在菜园里种了很多土豆,如果不及时卖掉,它们就会毫不客气地长出紫芽。我和父亲闻鸡起床,将土豆挂在车后座上,父亲用的是从邻居大伯那里借来的飞鸽自行车。两袋土豆加起来一百多斤,并不比人轻。土豆两角钱一斤,驮到涂家河集卖完,可赚二十元钱,这在当时并不是小数字,所以我带着它们骑行在小澴(huán)河堤的杉树林巷里的时候,觉得一颗一颗土豆,比天上的星辰还要金贵。星光照夜路,并不够用,打手电筒骑车,也不可能。父亲熟门熟路,他知道十里八乡的每一道沟,每一道坎。我在后面紧紧跟着,可我毕竟是一个骑车卖菜的生手啊!终于有一次,我骑车冲出堤面,一头栽到了漆黑的杉树林里。如果不是一棵好心的杉树果断将我拦住,我会飞跌进星光下的小澴河,趁势将两袋土豆洗得干干净净吧。电光石火间,车卡在树干丛中,我的身体由龙头前面翻滚下来,落在地面。杉树的针叶将脸面与手臂刮得生疼。父亲将车慢慢地往地上一摊,反身跑下堤,慢慢地将我由地上拉起来,一边捏遍我的身子,一边问我疼不疼。看见我没事,他拍了拍我身上的尘土,扶起车子又出发了。

④第二年我考上了城里的中学。父亲给我买了一件新衬衣,还将自行车送给我,不是舍不得买新车,他是觉得旧车没人偷。星期六的晚上,下了课,我常常一个人骑自行车,沿着澴河大堤回家。笔直的河堤,堤下是垂柳、水杉与白杨,黄昏渐阑,澴河清碧如带,世界开阔明净。二十里路,一个多小时,汗流浃背回到家,吃母亲留好的夜饭,在破旧的木床上小睡几个钟头,天不亮,又起床骑车回去赶周日早上的功课。十四五岁少年的精力,大闹天宫都够用,不是吗?

⑤有一次,我骑出城。归心如箭,自然也是车行如箭,听任蚊蚋阵阵扑打在脸上。离城已远,脚下失力,咯噔一响,我心说不好,果然是链条断掉了。如是是现在,我更愿意推着自行车,在月色朦胧的秋夜,走在杨柳风里,一步一步地走回故乡,是的,我愿意。可是三十年前,恨不得长出翅膀的我……我沮丧地推着车,失瑰落魄,汗水流入眼里,稻芒一般刺疼。堤外各个枫杨掩映的村庄,晚炊的烟气已经消散,油灯一盏盏灭掉。天上,月亮一会爬进云里,一会又漏出惨淡的光辉,大地模糊一片。我鼓足勇气将车推下堤坡,敲开了一户还留着灯的人家。我印象中,那个取来钉锤、老虎钳与扳手,蹲在堂屋外面帮我接链条的大叔,长脸膛,短头发。我举着他家的柴油灯,照着他敲敲打打。其实我自己也会,他坚持要帮我接。接好链条后我道谢,急急忙忙往家赶,还是晚了,母亲已经打着手电筒等在村口。

⑥我到远方的城市读书工作结婚后,乘公汽,坐地铁,自己开车,整日奔走;忙孩子,忙事业,忙生活,马不停蹄。故乡已经离我越来越远,三十年前的光阴也沉睡在脑海深处。只是在周末,我会骑着儿子的那辆公爵自行车去沙湖公园逛逛。那时候就会想起那一辆黑色永久车,人生中的第一辆车,想起我养过的牛、猪、鸡,它们现在在哪里?我曾凭借着它们生活在家乡。

⑦翻山越河的少年时代,我特别不能忘记澴河堤下的那盏油灯。海子诗里讲,“陌生人我也为你祝福,

愿你有一个灿烂的前程。”我就是被油灯祝福过的那个陌生人?妻子是我的高中同学,婚后我曾随她回她老家,那天我惊讶地发现,澴河堤下有个枫杨掩映的村庄,赫然就是许多年前的惶惶秋夜,我决心下堤修车的那个村子……

(选自2016年5月8日《文汇报》,作者舒飞廉,有删改)

15.围绕以前骑自行车,作者主要写了哪几件事?(3分)

16.第②段对“青蛙蚱蜢”和“狗”的描写用了哪两种修辞手法?这些描写有什么作用?(4分)

17.结合第③段内容简,简要分析“父亲”的形象。(3分)

18.【甲】【乙】两个片段都写了月亮,请分别说一说月亮的特点,以及这样写的用意。(4分)

【甲】堤外各个枫杨掩映的村庄,晚炊的烟气已经消散,油灯一盏盏灭掉。天上,月亮 一会爬进云里,一会又漏出惨淡的光辉,大地模糊一片。

(舒飞廉《骑自行车翻山越河》)

【乙】我说:“你们说,月亮是个什么呢?”

“月亮是我所要的。”弟弟说。

“月亮是个好。”妹妹说。

我同意他们的话。正像奶奶说的那样:它是属于我们的,每个人的。我们就又仰起头来看那天上的月亮,月亮白光光的,在天空上。

(贾平凹《月迹》)

19.结合文章内容,说一说你对第⑥段中画线句的理解。(3分)

20.文章结尾写妻子老家有个“枫杨掩映的村庄”就足“我”当年决心下堤修车的村子,这样写有什么作用?(2分)

第三部分(60分)

21.作文。(60分)

东风是机遇,东风是鼓励,东风是关怀??在人生的旅途中,东风无处不在。它帮助我们发现希望,感受温情,获得成长??总有东风为我们而来。

请以“东风为我来”为题写一篇文章。

要求:除诗歌、剧本以外问题不限;不要少于600字;③文中不要出现(或暗示)本人的姓名、校名。

标签:苏州 中考 安排 天津中考时间安排2016 济南中考时间安排2016